Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vejvanov
ObecVejvanov

Hlášení k trvalému pobytu

K trvalému pobytu ve Vejvanově je možné se přihlásit na obecním úřadu Vejvanov a to v době úředních hodin.

Místo pobytu ohlašuje

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (52.46 kB), který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), 
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Více se dozvíte na stránkách MVCR  https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx